Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Przepisy prawa

Polskie ustawodawstwo szczegółowo określa prawa mniejszości narodowych. Wszystkie przepisy Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych znajdują swoje odzwierciedlenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poszczególnych ustawach, traktatach dwustronnych czy ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych.

Najważniejsze prawa dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych regulują opisane i dostępne w tym rozdziale ustawy. Regulowane ustawowo sfery praw i wolności dot. mniejszości to:

 • wolność zachowania i rozwoju własnego języka,
 • wolność zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury,
 • prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych oraz takich, których celem jest ochrona tożsamości religijnej,
 • prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących własnej tożsamości narodowej,
 • prawo do swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie,
 • prawo do pisowni imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości,
 • prawo dostępu do publicznych środków masowego przekazu,
 • prawo do nieskrępowanego wykonywania praktyk religijnych,
 • prawo do swobodnego kontaktu z rodakami w kraju zamieszkania i za granicą,
 • zakaz dyskryminacji oraz istnienia organizacji, których program lub działalność zakłada albo dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
 • przywileje wyborcze dla komitetów wyborczych organizacji mniejszości ,
 • prawo do zrzeszania się.

Poza omówionymi poniżej przepisami prawa poszczególne sfery regulują też poszczególne artykuły następujących dokumentów (nie omawianych tutaj):

 • Ustawy z dnia 17 maja 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 2007 r., 30 kwietnia 2007 r., 23 kwietnia 2007 r.
 • Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. o wypadkach, w których nazwom i tekstom w języku polskim może towarzyszyć wersja w języku mniejszości;
 • Ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700)
 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
 • Kodeksu karnego (dotyczy to walki z przestępczością na tle etnicznym) o postępowania administracyjnego i cywilnego (umożliwia korzystanie z tłumaczy)
 • Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)
 • Traktatów dwustronnych z: Republiką Federalną Niemiec, Ukrainą, Republiką Białorusi oraz Republiką Litewską.

Państwa uwadze polecamy też Kurs o prawach mniejszości - są to prezentacje z kursu e-learningowego, który odbył się w ramach projektu, można je pobrać na dysk lub wyświetlić na stronie.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 3764
2 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 6006
3 Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych 3885
4 Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych 3827
5 Shadow reports, czyli raporty alternatywne 1799
6 Kurs o prawach mniejszości 2902
 
Reklama