Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur Drukuj Email
środa, 02 października 2013 08:25

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wdrażający w życie Manifest UNESCO/IFLA o bibliotece wielokulturowej, który został przyjęty przez Konferencję Generalną UNESCO na 35 sesji w Paryżu w październiku 2009 roku. Dwa miesiące później Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyjął uchwałę w sprawie stosowania Manifestu.
biblioteki
Według Manifestu wielokulturowość oznacza współistnienie i oddziaływanie na siebie różnych kultur (kultura obejmuje nie tylko sztukę i literaturę, ale sposoby bycia, systemy wartości, tradycje i wierzenia). Ta różnorodność, zarówno kulturowa, jak i językowa powinna być zachowana i pielęgnowana, ponieważ stanowi podstawę kreatywności, innowacyjności, pokojowego współistnienia narodów. Dlatego biblioteki powinny odzwierciedlać, podtrzymywać oraz upowszechniać różnorodność kulturową i językową zarówno na płaszczyźnie lokalnej czy krajowej, jak i międzynarodowej, wspierając tym samym dialog międzykulturowy i społeczeństwo obywatelskie.
Uwzględniając różnorodność kulturową i językową, biblioteki powinny:

  • służyć wszystkim członkom społeczności, bez dyskryminacji ze względu odmienność kulturową, etniczną, narodową itp.
  • dostarczać informacje w odpowiednich językach i tekstach;
  • umożliwiać dostęp do szerokiego zasobu dokumentów i usług reprezentujących  wszystkie grupy użytkowników i wszystkie potrzeby;
  • zatrudniać personel, który odzwierciedla zróżnicowanie społeczności i który ma wykształcenie pozwalające mu na pracę  z różnymi grupami i służenie im.frsi

Specjalną uwagę należy poświęcić grupom marginalizowanym i/lub wykluczonym w społecznościach wielokulturowych: mniejszościom, uchodźcom itp.

Zgodnie z Manifestem przed bibliotekami stoją konkretne zadania do wypełnienia. Między innymi:

  • pogłębianie świadomości pozytywnych wartości wynikających z różnorodności kulturowej;
  • wspieranie różnorodności językowej i poszanowanie języka ojczystego;
  • ochrona i wspieranie dziedzictwa kulturowego i językowego;
  • wspieranie ochrony tradycji ustnej i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  • wspieranie włączania oraz uczestnictwo osób i grup, pochodzących z wszelkich środowisk kulturowych;
  • wspomaganie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie pluralizmu kulturowego.


Powyższe zadania bibliotek i inne działania wspierające dialog międzykulturowy powinny stać się działaniami głównymi, a nie pobocznymi.  Powinny także włączać do wspólnych prac użytkowników bibliotek oraz zapewnić udział osób odpowiednio przygotowanych zawodowo, zarówno na szczeblu lokalnym / krajowym jak i międzynarodowym.  W związku z tym należy zapewnić pracownikom bibliotek szkolenia zawodowe poświęcone działaniom na rzecz społeczności wielokulturowych, komunikacji międzykulturowej, a także szkoleniom antydyskryminacyjnym.

Manifest nawołuje także by wszelkie organy decyzyjne wspierały i promowały różnorodność językową i kulturową poprzez wspieranie działań bibliotek.

O projekcie: Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur


Biblioteka jest przestrzenią, w której spotykają się ludzie w różnym wieku, wywodzący się z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach czy potrzebach. Coraz częściej biblioteki staja się miejscem spotkań – przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych, wyznań, ludzi posługujących się różnymi językami, dialektami czy gwarami. Celem projektu jest stworzenie, wypracowanie modelu biblioteki, która zintegrowałaby lokalną, różnorodną społeczność. frsi1

W projekcie bierze udział blisko 50 bibliotek (3 wojewódzkie, 9 powiatowych i 36 gminnych) z trzech województw o znacznym zróżnicowaniu kulturowym: opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 20 sierpnia 2013 roku do wyżej wymienionych bibliotek, za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  dołączyły też placówki z województwa małopolskiego. Wspierane będą przez sześć bibliotek z Norwegii.

Przedstawiciele bibliotek wojewódzkich i powiatowych wezmą udział w dwóch dwudniowych szkoleniach wraz bibliotekarzami norweskimi oraz przedstawicielami mniejszości i członkami organizacji pozarządowych. W ramach tych szkoleń biblioteki wypracują strategię rozwoju uwzględniającą pomoc bibliotekom powiatowym i gminnym w przedsięwzięciach wielokulturowych. Przedstawiciele bibliotek powiatowych i gminnych stworzą partnerstwa oraz  wezmą udział w 4 szkoleniach, podczas których przygotują (wraz  z przedstawicielami mniejszości) plan działań wielokulturowych na kolejne trzy lata. Zadaniem partnerstw będzie realizacja działań mających na celu zaangażowanie mniejszości i integrację lokalnej społeczności.  frsi4Zorganizowany będzie także konkurs na projekt polsko-norweski. Autorzy pięciu najciekawszych projektów będą mieli możliwość wyjazdu do jednej z norweskich bibliotek, wymienić doświadczenia, znaleźć inspirację do kolejnych działań. Na koniec projektu w Gdańsku, Olsztynie i Opolu odbędą się konferencje prezentujące i promujące działania bibliotek na rzecz wielokulturowości.

Do tej pory w ramach projektu odbyły się wizyty studyjne bibliotekarzy norweskich w Polsce oraz polsko-norweski warsztat wielokulturowy.

Siedmiu bibliotekarzy z Norwegii (z Oslo, Hordaland, Oppland, Buskerud i Bergen) odwiedziło biblioteki publiczne na Pomorzu: w Gdańsku, Kartuzach i Chmielnie. Poznali organizację księgozbiorów poświęconych mniejszościomfrsi2 etnicznym. Spotkali się także z przedstawicielkami Centrum Wspierania Imigrantek i Imigrantów. Zadaniem Centrum jest wsparcie imigrantów mieszkających w Trójmieście, zapewnia im m.in. bezpłatne porady prawne, prowadzi lekcje języka polskiego. Od jesieni gdańska Biblioteka Manhattan planuje rozpocząć wspólne działania z Centrum. Na Kaszubach poznali działalność bibliotek, które aktywnie współpracują ze społecznością kaszubską.

W kolejnych dniach wizyty odbył się warsztat poświęcony modelowi biblioteki publicznej działającej na rzecz wielokulturowej społeczności. W warsztacie, prowadzonym przez Maję Brankę i Dominikę Cieślikowską, dwie doświadczone trenerki zajmujące się m.in. wielokulturowością, wzięli udział, poza bibliotekarzami z Norwegii, przedstawiciele bibliotek z różnych rejonów Polski, organizacji pozarządowych oraz mniejszości kulturowych.

Projekt Biblioteka miejscem wielu kultur jest jedynym projektem realizującym założenia Manifestu UNESCO/IFLA o bibliotece wielokulturowej. Działania podjęte przez FRSI pozwalają sądzić, że niedługo biblioteki przestaną być miejscem, do którego wpada się głównie by wypożyczyć książki, ale staną się przestrzenią interesujących działań kulturalnych i edukacyjnych. Projekt pokazuje także jak instytucje publiczne mogą ze sobą współpracować na rzecz społeczeństwa lokalnego.

Więcej na stronie projektu: http://www.biblioteki.org/pl/wielokulturowa_biblioteka/aktualnosci
Zdjęcia pochodzą  z galerii na stronie projektu.

Opracowała Anna Halbersztat

 
Reklama