Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Akademia Active Citizens Drukuj Email
poniedziałek, 13 stycznia 2014 09:04

Akademia Active Citizens to córka programu Active Citizens – Aktywna Społeczność realizowanego przez British Council na całym świecie. Pierwszą polską odsłoną była ta, realizowana we współpracy z Biurem Gdańska 2016, kandydatem do Europejskiej Stolicy Kultury, a obecnie Instytutem Kultury Miejskiej. Obecnie także Wrocław i Kraków biorą udział w tym programie.aac3-1

Akademia jest kontynuacją stworzoną i realizowaną wyłącznie w Gdańsku i powstała jako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez ponad 200 osób uczestniczących w projekcie Active Citizens w Gdańsku na przestrzeni 4 lat. Potrzeby te skupiały się wokół wzmocnienia umiejętności zarządzania projektami i organizacją pozarządową, szczególnie zaś ludźmi w organizacji. Dlatego tematy kolejnych warsztatów zajmują się głównie rozwojem tych kompetencji na poziomie organizacji (jak coaching, zarządzanie zespołami) i na poziomie międzyorganizacyjnym (np. warsztaty z zakładania partnerstw).

W projektach British Council ważna jest kwestia różnorodności społecznej i równości, dlatego zaproponowano osobom uczestniczącym warsztaty z metody pracy z uprzedzeniami „anti-bias”, z elementami komunikacji międzykulturowej oraz  projektowania uniwersalnego. Aby warsztaty Akademii wpisywały się w filozofię wspólną dla wszystkich programów AC na świecie większość z nich osadzona jest w metodzie doceniającej (appreciative inquiry), która opiera się na zasobach i silnych stronach organizacji, społeczności czy osób.

Akademia skupia się na wzmacnianiu organizacji poprzez odkrywanie potencjału i zasobów osób oraz społeczności. Organizowanym warsztatom przyświecają następujące cele:

 • usprawnienie działań pomorskich organizacji pozarządowych,
 • rozwijanie umiejętności zarządzania różnorodnością i talentami zespołów, aac4
 • tworzenia trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy opartych na analizie potrzeb społeczności,
 • zwiększenie skuteczności wpływu na społeczności z którymi organizacje pracują,
 • dbanie o to by organizacje nie wykluczały nikogo w swoich działaniach.  


Akademia Active Citizens obejmuje siedem dwudniowych warsztatów (po 16 godz.), które odbywają się w 2013 i na początku 2014 roku. Grupą docelową stanowią osoby pracujące w pomorskich organizacjach pozarządowych lub z nimi związane.

Tematy dostępnych warsztatów w ramach Akademii Active Citizens:
 Projektowanie uniwersalne i profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością, warsztat skupiony wokół tego jak dostosować organizacje i jej usługi do potrzeb osób z grup wykluczanych społecznie, połączony z informacją o języku migowym, osoba prowadząca: Magdalena Dunaj - 15-16 (sobota-niedziela) lutego 2014.

Warsztaty zrealizowane:

 • Komunikacja międzykulturowa, osoba prowadząca: Ewa Kownacka (British Council),
 • Budowanie i rozwój partnerstw lokalnych opartych o zasoby i wspólną wizje zmiany, osoby prowadzące: Barbara Borowiak, Anna Urbańczyk (Instytut Kultury Miejskiej),
 • Coaching i partycypacyjne zarządzanie zespołem w oparciu o zasoby i talenty, osoba prowadząca: dr Anna Strzałkowska,
 • Efektywne zarządzanie zespołem, warsztaty osadzone w specyfice pomorskich organizacji pozarządowych, osoba prowadząca: dr Anna Strzałkowska,aac5
 • Ewaluacja - jak ewaluować projekty? Osoba prowadząca: Anna Krzeszowska-Hovanecz,
 • Warsztat antydyskryminacyjny w metodologii Anti-bias, osoby prowadzące: Elżbieta Okroy, Ewa Okroy, Anna Urbańczyk (Instytut Kultury Miejskiej),
 • Zarządzanie projektem: jak planować, tworzyć i ewaluować projekty społeczne, osoba prowadząca: Anna Krzeszowska-Hovanecz,
 • Partycypacja społeczna, czyli jak angażować społeczności w podejmowanie decyzji, które ich dotyczą, osoby prowadzące: Elżbieta Okroy, Ewa Okroy.

W warsztatach średnio wzięło udział od 12 do 20 osób. Dzięki udziałowi w tych działaniach uczestnicy i uczestniczki programu z Pomorza, stają się mentorami i mentorkami metod aktywizacji społeczności i przeciwdziałania wykluczeniu. Ich zadaniem jest przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim społecznościom orazlogo organizacjom, promowanie i wspieranie aktywnych działań obywatelskich w swoich regionach, jak również uczestnictwo w inicjatywach globalnych.

Opracowała Anna Halbersztat na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie http://www.ikm.gda.pl/AkademiaActiveCitizens oraz informacji przekazanych przez jedną z koordynatorek projektu panią Barbarę Borowiak. Zdjęcia dzięki uprzejmości p.  Barbary Borowiak.

 
Reklama