Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Podzielmy się kulturą! Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście Drukuj Email
czwartek, 26 września 2013 14:19

Fundacja Pole Dialogu wraz z Domem Kultury Śródmieście dks[DKŚ] oraz Urzędem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zrealizowała w 2012 roku projekt budżetu obywatelskiego pod nazwą „Podzielmy się kulturą! Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście ”.  Był on finansowany przez: Fundację im. Stefana Batorego [program grantowy „Demokracja w Działaniu], Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Dzielnicy.

DKŚ, jako instytucja kultury prowadzona przez urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetu miasta (w 87%). O przeznaczeniu tej kwoty decyduje Dyrektor Domu Kultury, tym razem jednak o budżecie programowym zadecydowali mieszkańcy miasta. Celem projektu było, oprócz stworzenia programu DKŚ na 2013, wypracowanie dobrej praktyki realizacji budżetu partycypacyjnego, którą mógłby stosować inne jednostki samorządowe w podległych im instytucjach.

Projekt trwał od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r. Został on podzielony na kilka etapów i oparty na pracy warsztatowej.pole dialogu2

Etap pierwszy polegał na przeprowadzeniu badania dotyczącego repertuaru DKŚ, zanalizowano także ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez tę instytucję.  Uzyskane informacje zestawiono z danymi dotyczącymi mieszkańców Śródmieścia i Warszawy (otrzymane od GUS-u i urzędu dzielnicy) oraz badaniami uczestnictwa Warszawiaków w imprezach kulturalnych (badanie zrealizowane przez „Stołeczną Estradę”). Ponadto zwrócono się po informacje do organizacji zajmujących się obcokrajowcami: Fundacji Inna Przestrzeń oraz Fundacji Ocalenie. Przeprowadzono także wywiad grupowy z bywalcami klubokawiarni Chłodna 25.

W drugim etapie projektu rekrutowano uczestników. Aby grupa była jak najbardziej zróżnicowana, przeprowadzono nie tylko kampanię informacyjno-promocyjną, ale także rekrutację celową.  W grupie pole dialogu4zaproszonych osób znalazły się osoby o różnym statusie ekonomicznym, z różnych grup społecznych, w różnym wieku, przedstawiciele różnych mniejszości, Polacy i obcokrajowcy.

Wybrani uczestnicy wzięli udział w dwóch szkoleniach, podczas których przybliżono im sposób działania DKŚ, reguły planowania budżetu instytucji, wycenę poszczególnych zajęć czy imprez kulturalnych.  Poznali osoby pracujące w Domu Kultury, zapoznali się z wynikami przeprowadzonych badań, ankietami ewaluacyjnymi, statystyką frekwencji. Na kolejnym spotkaniu najbardziej zainteresowani i zaangażowani mieszkańcy wraz z pracownikami urzędu dzielnicy i DKŚ, pracując w podgrupach, stworzyli cztery warianty budżetu instytucji. Na ostatnim spotkaniu za pomocą głosowania wybrano najlepszą, według uczestników, wersję budżetu. Podsumowanie wyników warsztatu finałowego rozesłano do wszystkich osób uczestniczących w warsztatach, organizacji pozarządowych zaprzyjaźnionych z DKŚ oraz mediów.

Po przekazaniu wyników głosowania rozpoczął się proces wdrażania budżetu, kluczowa część projektu.  Sposób wdrażania budżetu i jego przestrzeganiepole dialogu3 będzie można ocenić pod koniec 2013 r. czyli po zakończeniu roku budżetowego. Jednakże na podstawie dotychczasowych działań Domu Kultury można stwierdzić, że ustalenia wypracowane podczas warsztatów są respektowane i realizowane.

Już podczas trwania projektu został rozpoczęty proces ewaluacji (prowadzili go studenci Instytutu Socjologii UW zatrudnieni przez Fundację). Uczestnicy tego badania (mieszkańcy i organizatorzy) pozytywnie ocenili przebieg projektu, współpracę nad wariantami budżetu, a także warsztaty, podczas których pracowali nad budżetem.  Doceniono postawę Dyrektor DKŚ p. Joanny Strzeleckiej, która z dużym zaangażowaniem pracowała nad wprowadzeniem idei budżetu partypacyjnego, mając jednocześnie na uwadze pracowników DKŚ i ich doświadczenie, a także postawę pracowników biorących udział w warsztatach. Pomagali oni w wypracowywaniu jak najlepszych rozwiązań, ale nie ingerowali w pracę mieszkańców, nie narzucali swojego zdania.

Mimo problemów z systematycznym uczestnictwem mieszkańców we wszystkich warsztatach i w związku z tym różnym składem grup mieszkańców pracujących nad budżetem, mniejszym niż zakładano gronem odbiorców, brakiem zaangażowania w działania organizacji pozarządowych udało się przygotować budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście, wypromować taką formę współdecydowania oraz przekazać wiedzę o partycypacji obywatelskiej, konstruowaniu budżetu i zasadach działalności instytucji publicznych.

Więcej na: http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/893121 oraz http://www.poledialogu.org.pl/projekt/kultura-w-srodmiesciu/

Zdjęcia pozyskane dzięki uprzejmości Fundacji Pole Dialogu, stanowią własność Fundacji Pole Dialogu.

4 warianty

Opracowała Anna Halbersztat

 
Reklama