Czy wiesz że?...

...planując działania swojej organizacji możesz inspirować się sukcesami innych? Zajrzyj do działu "Dobre praktyki" - czytaj i inspiruj się!

Partnerem w projekcie jest

zuwp

Dobre praktyki

W tym dziale zamieszczamy opisy dobrych praktyk organizacji mniejszościowych, przykładów partycypacji obywatelskiej, współpracy z samorządem i innych działań organizacji pozarządowych dot. mniejszości.

Czytajcie i inspirujcie się!Akademia Active Citizens Drukuj Email
poniedziałek, 13 stycznia 2014 09:04

Akademia Active Citizens to córka programu Active Citizens – Aktywna Społeczność realizowanego przez British Council na całym świecie. Pierwszą polską odsłoną była ta, realizowana we współpracy z Biurem Gdańska 2016, kandydatem do Europejskiej Stolicy Kultury, a obecnie Instytutem Kultury Miejskiej. Obecnie także Wrocław i Kraków biorą udział w tym programie.aac3-1

Akademia jest kontynuacją stworzoną i realizowaną wyłącznie w Gdańsku i powstała jako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez ponad 200 osób uczestniczących w projekcie Active Citizens w Gdańsku na przestrzeni 4 lat. Potrzeby te skupiały się wokół wzmocnienia umiejętności zarządzania projektami i organizacją pozarządową, szczególnie zaś ludźmi w organizacji. Dlatego tematy kolejnych warsztatów zajmują się głównie rozwojem tych kompetencji na poziomie organizacji (jak coaching, zarządzanie zespołami) i na poziomie międzyorganizacyjnym (np. warsztaty z zakładania partnerstw).

W projektach British Council ważna jest kwestia różnorodności społecznej i równości, dlatego zaproponowano osobom uczestniczącym warsztaty z metody pracy z uprzedzeniami „anti-bias”, z elementami komunikacji międzykulturowej oraz  projektowania uniwersalnego. Aby warsztaty Akademii wpisywały się w filozofię wspólną dla wszystkich programów AC na świecie większość z nich osadzona jest w metodzie doceniającej (appreciative inquiry), która opiera się na zasobach i silnych stronach organizacji, społeczności czy osób.

Więcej…
 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Drukuj Email
poniedziałek, 13 stycznia 2014 08:47

Po drugiej wojnie światowej radykalnie uległ zmianie skład etniczny mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego. Dotychczasowi mieszkańcy, w wyniku ustaleń z Jałty i Poczdamu, byli romnie1wysiedlani, a na ich miejsce przyjeżdżali mieszkańcy terenów przejętych przez Związek Radziecki. Nowe społeczeństwo charakteryzowało się różnorodnością kulturową. Tworzyli je zarówno dawni mieszkańcy, jak i nowi, wśród których nie zabrakło obok Polaków także przedstawicieli innych grup narodowych i etnicznych: Greków, Litwinów, Niemców, Romów, Ukraińców, Żydów i in.

W PRL władzom zależało na ujednoliceniu społeczeństwa, dopiero po 1989 roku mogły rozwinąć się inicjatywy mające na celu wzmocnienie znaczenia wielokulturowych tradycji Szczecina.

Od lat 90 XX wieku funkcjonuje w Szczecinie Centrum Kultury Ukraińskiej, początkowo obejmujące swoimi działaniami wyłącznie mniejszość ukraińską. W budynku należącym do Związku Ukraińców Polskich [ZUP] mieści się m.in. biblioteka  z literaturą w języku ukraińskim i polskim, sala  lekcyjna, w której odbywają się zajęcia z języka ukraińskiego i historii Ukrainy, świetlica, 20 gościnnych miejsc noclegowych, restauracja. W  pobliżu znajduje się także świątynia grekokatolicka. Budynek został wyremontowany przez ZUP z własnych środków.

Ukraińcy zostali deportowani na tereny Pomorza Zachodniego w 1947 roku w wyniku tzw. akcji „Wisła”. Zostali przywiezieni z południowo-wschodnich ziem Polski i zostali rozsiedleni po północnych i zachodnich terenach Polski, zgodnie z zasadą że mogą stanowić najwyżej 10% mieszkańców danej miejscowości; co skutkowało m.in. rozdzielaniem rodzin. Obecnie w samym Szczecinie mieszka około 1000 Ukraińców, natomiast na całym obszarze tego województwa mieszka ok 15000 Ukraińców.

W Szczecinie mieszkają także przedstawiciele innych mniejszości, które nie mają takich środków i możliwości jak mniejszość ukraińska by kultywować swoje tradycje i język, manifestować swoją odrębność na tle polskiej kultury:

Więcej…
 
Centrum Dialogu Międzykulturowego – Dom Mendelsohna Drukuj Email
sobota, 21 grudnia 2013 13:04

W marcu 2013 roku w Domu Mendelsohna w Olsztynie rozpoczęło swoją działalność Centrum Dialogu Międzykulturowego.

Centrum mieści się w dawnym domu przedpogrzebowym gminy żydowskiej, zbudowanym w 1913 roku według projektu Ericha Mendelsohna, urodzonego w Olsztynie światowej sławy architekta. Budynek ten jest pierwszym dziełem architekta, a zarazem ostatnią zachowaną pamiątką po gminie żydowskiej w Olsztynie.dom mendelsohna2

W skład zabytku wchodzi dom przedpogrzebowy Bet Tahara, tzw. Dom Ogrodnika i stary cmentarz.

Wspólnota Kulturowa „Borussia”, która od 2005 roku administruje budynkiem i organizuje prace konserwatorskie wydzierżawiła go na trzydzieści lat od Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Bet Tahara jest własnością Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.  Współpraca obu organizacji objęła nie tylko rewitalizację obiektu, ale również renowację cmentarza żydowskiego.

W domu przedpogrzebowym znajdziemy charakterystyczne elementy stylu Mendelsohna: intensywną kolorystykę wnętrza – użyto pigmentów stanowiących na początku XX wieku nowość - i funkcjonalność budynku.  W trakcie prac konserwatorzy odkryli m.in., że oryginalne tynki zewnętrzne zawierają mikę, dzięki której budynek lśnił, gdy padało nań światło. Odkryte zostały także kolejne miejsca, w których zamontowane były oryginalne lampy. Na podstawie unikatowych fotografii z lat ’50 konserwatorzy odtworzyli także wyposażenie wnętrza. Współpracowali oni także z ekspertami zajmującymi się twórczością Mendelsohna. Według konserwatorki dzieł sztuki Justyny Dzieciątkowskiej Bet Tahara zalicza się do wyjątkowych, zarówno w Polsce jak i na świecie, ponieważ ma piramidalne sklepienie, mozaikowe wzory wykonane są z płytek ceramicznych a szczyt piramidy wieńczy Gwiazda Dawida.

Centrum Dialogu Międzykulturowego – Dom Mendelsohna kieruje swoją działalność przede wszystkim do mieszkańców Olsztyna i regionu. Większość organizowanych spotkań ma charakter otwarty. W ramach bieżącej działalności organizowane są wykłady otwarte, np. wykład "Tajemnice Domu Mendelsohna", warsztaty np. cykl warsztatów „Lekcje Dialogu” skierowany przede wszystkim do szkół, spotkania kontaktowe, np. spotkanie instytucji z całej Polski współpracujących z niemieckim Instytutem Goethego, koncerty czy prezentacje książek, np. w ramach Dni Kultury Żydowskiej. Centrum przyjmuje także, w odpowiedzi na prośbę partnerów, wizyty studyjne.

Pomieszczenia Centrum udostępniane są również osobom, które chciałby zorganizować coś mieszczącego się w misji Borussii, odbyło się tu nagranie płyty międzynarodowej ekipy muzyków.

W Domu Mendelsohna realizowane są również wewnętrzne działania Wspólnoty Kulturowej Borussia - np. seminarium dla wolontariuszy zagranicznych, którzy z ramienia Borussii spędzą najbliższy rok na Warmii i Mazurach czy uczestnicy programów w ramach Study Tours to Poland.

Do Centrum trafia również sporo osób indywidualnych z Polski i z zagranicy - turystów, osób zainteresowanych architekturą, sztuką, osobą Mendelsohna, tradycjami żydowskimi.

Centrum współpracuje także z lokalną społecznością.

Więcej…
 
Szkoła Letnia Dialogu Międzykulturowego Fundacji Pogranicze Drukuj Email
sobota, 21 grudnia 2013 13:01

Szkoła Letnia Dialogu Międzykulturowego organizowana jest przez Ośrodek Pogranicze w Sejnach we współpracy z Kolegium Białoruskim, Centrum Demokracja przez Rozwój Kultury z Kijowa, Centrum Badań nad Sztuką Uniwersytetu Ilijskiego w Tbilisi oraz z Fundacją Łączenia Kaukazu. Jej głównym zadaniem jestsdlm kształcenie animatorów dialogu międzykulturowego, wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych, współpraca przy budowaniu partnerstwa dialogu międzykulturowego w Gruzji, na Białorusi i Ukrainie.  Uczestnikami Szkoły są przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz lokalnych, dziennikarze i animatorzy z Gruzji, Białorusi, Ukrainy i Polski.  Ich zadaniem, po ukończeniu szkoły, będzie wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu projektów, które przeprowadzą w swoich lokalnych społecznościach. Jest to jedyna tego typu instytucja, kształcąca liderów prowadzących działalność integrującą w środowiskach międzykulturowych. Podczas zajęć w szkole zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności prowadzenia dialogu między grupami społecznymi, religiami i narodowościami.

Projekt składa się z następujących elementów:

  • Warsztatów liderskich - dotyczących m.in. zarządzania instytucją, ustanawiania sieci kontaktów, zbierania funduszy, planowania strategicznego, pisania wniosków, planowania strategicznego.
  • Warsztatów animacyjnych – dotyczących form i metod pracy w środowisku międzykulturowym, czynników determinujących takie środowisko; prezentujących dobre praktyki projektów z obszaru dialogu społecznego, edukacji i sztuki.
  • Warsztatów pogranicza: zachęcające do refleksji nad współczesnym etosem wspólnoty i nowymi możliwościami dialogu na rzecz integracji społecznej.

Warsztaty prowadzili przedstawiciele wszystkich partnerów, gośćmi spotkań byli specjaliści i praktycy, którzy mogli podzielić się z uczestnikami własnymi doświadczeniami i wypracowanymi metodami pracy przyczyniającymi się do transformacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej…
 
Stowarzyszenie Baladhora prowadzi szkołę Drukuj Email
niedziela, 27 października 2013 14:29

Stowarzyszenie Baladhora istnieje od 2007 roku i mieści się w miejscowości Mokre w województwie podkarpackim. Zajmuje się przede wszystkim działalnością kulturalną i edukacyjną. Jego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego, tożsamości rdzennych społeczności lokalnych, miejscowych i regionalnych tradycji, obrzędowości i działalności artystycznej.  baladhora2

Gdy okazało się, że samorząd podjął decyzję o likwidacji szkoły podstawowej z dodatkowymi zajęciami z języka ukraińskiego w Mokrem Stowarzyszenie postanowiło powołać szkołę niepubliczną prowadzoną przez Stowarzyszenie. Dokonano odpowiednich zmian w statucie i od 1 września 2012 r. szkoła funkcjonuje pod nowym zarządem.

Szkoły samorządowe generalnie nie są w stanie utrzymać się jedynie z subwencji oświatowej, potrzebna jest pomoc samorządu. Tak długo jak długo szkoła funkcjonowała jako jednostka podległa gminie (samorządowi), tak długo gmina partycypowała w kosztach utrzymania szkoły (dokładała około 35-38% do subwencji na ucznia). Po powstaniu szkoły niepublicznej, finansowanie zostało wstrzymane i Stowarzyszenie musi ubiegać się o dotacje z innych źródeł. Gmina użyczyła Stowarzyszeniu budynek szkolny wraz z podstawowym wyposażeniem bez pobierania opłat, natomiast wszelkie dodatkowe inwestycje, zarówno remontowe jak i dotyczące wyposażenia, spoczywają na Stowarzyszeniu.baladhora1

Gdy w gminie ogłoszono konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w zakresie wspierania inicjatyw edukacyjnych na rzecz mniejszości narodowych służących kultywowaniu zwyczajów i tradycji kultury pogranicza Stowarzyszenie Baladhora otrzymało grant na projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie - Pogranicze Łemkowsko–Bojkowskie - język, zwyczaje i obrzędy”, w ramach którego przygotowano oraz opracowano tradycyjne obrzędy całoroczne, a także zorganizowano sobotnie przedszkole dla cztero- i pięciolatków, z podstawowym założeniem nauki języka dziadków czyli z nauką języka ukraińskiego. W trakcie trwania projektu zorganizowano kilka wycieczek dla dzieci i młodzieży m. in. do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, poznawano kulturę Łemków (wycieczka do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej), zwiedzano cerkwie „Szlak Ikon Doliny Sanu i Osławy”, zbierano i opracowywano tradycyjne, regionalne pieśni w szczególności kupalskie (sobótkowe), dożynkowe.  Zorganizowano też tradycyjną Sobótkę oraz lokalne dożynki, a w planie jeszcze Katarzynki – tradycyjny wieczór z wróżbami.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Reklama